راهیان ولایت http://rahrovanvelayat.mihanblog.com 2020-09-24T20:24:25+01:00 text/html 2009-04-14T12:15:21+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت وصیت نامه شهید باکری (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/11 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 26pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بسم رب شهدا و صدیقین<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#cc0000>متن وصیت نامه شهید باکری<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">بسم الله الرّحمن الرّحیم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">یا الله، یا محمّد ،‌یا علی یا فاطمه زهرا یا حسن یا حسین</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">یا علی یا محمّد یا جعفر یا موسی یا علی یا محمّد یا علی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 120.1pt" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>یا حسن یا مهدی (عج) و تو ای ولی مان یا روح الله!<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">و شما ای پیروان صادق شهیدان.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">چگونه وصیت نامه بنویسم در حالی كه سراپا گناه و معصیت، و سراپا تقصیر و نافرمانیم؛ گرچه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم ولی ترسم از این است كه نیامرزیده از دنیا بروم؛ رفتنم خالص نباشد و پذیرفته درگاهت نشوم. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">یا رب! العفو . </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">خدایا! نمیرم در حالی كه از ما راضی نباشی. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">ای وای كه سیه روی خواهم بود. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">خدایا! چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی! </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">هیهات كه نفهمیدم! </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">یا اباعبدالله شفاعت. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><FONT color=#3333ff>آه چقدر لذّت بخش است انسان آماده باشد برای<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دیدار ربّش! ولی چه كنم كه تهیدستم.<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خدایا! تو قبولم كن! <o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر، عصر ظلم و ستم ،‌عصر كفر و الحاد، عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعی اش. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><STRONG><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">عزیزانم </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>اگر شبانه روز شكرگزار خدا باشیم كه نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرموده باز كم است. آگاه باشیم كه سرباز راستین و صادق این نعمت شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیا فریبی را شناخته و بر حذر باشیم كه صدق نیت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز ماست. </STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#3333ff></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p><FONT face=Calibri></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=1><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">ای عاشقان اباعبدالله! </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">بایستی شهادت را در آغوش گرفت، گونه ها بایستی از حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند؛ </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">بایستی محتوای فرامین امام را درك و عمل نماییم تا بلكه قدری از تكلیف خود را شكرگزاری به جا آورده باشیم. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">وصیت به مادرم و خواهران و برادران و اهل فامیل؛ بدانید اسلام تنها راه نجات و سعادت ماست، همیشه به یاد خدا باشید و فرامین خدا را عمل كنید. پشتیبان و از ته قلب، مقلّد امام باشید، اهمیت زیاد به دعاها و مجالس یاد اباعبدالله و شهدا بدهید كه راه سعادت و توشه آخرت است. همواره تربیت حسینی و زینبی بیابید و رسالت آنها را رسالت خود بدانید و فرزندان خود را نیز همانگونه تربیت دهید كه سربازانی با ایمان و عاشق شهادت و علمدارانی صالح، وارث حضرت ابوالفضل (ع) برای اسلام به بار آیند. از همه كسانی كه از من رنجیده اند و حقی بر گردن من دارند، طلب بخشش دارم و امیدوارم خداوند مرا با گناهان بسیار، بیامرزد. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><FONT color=#3333ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">خدایا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#3333ff>مرا پاكیزه بپذیر</FONT>. </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 12.5pt">مهدی باكری</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.5pt"> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12.5pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 120.1pt"></FONT></SPAN></FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-04-14T11:48:00+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت شعر جنگ (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/9 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اجساد نور</FONT></SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>هشت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>سال در زیر باران <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بلا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هشت سال پیمان محکم با خدا<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>صد هزاران رفتن و گفتن ز پیش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از خداییم و به سویش کن به پیش<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ما به راه حق ، شهادت میدهیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>باشد این جان بهر طاعت میدهیم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گر قرار این است ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ایرانی نباد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>بهتر این است روح در جانم نباد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جان فدای نام یزدان میدهیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>امتحان عشق و ایمان میدهیم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>میدهیم جان تا بگوییم زنده ایم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دهیم ثابت کنیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آزاده ایم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>تیرو ترکش، موشک و خمپاره ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>غیرت و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ناموس و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ما کجا<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>روزگار هر چند که باشد بی وفا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از وفا هم ما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گذشتیم ای خدا</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شاعر:رضا سنانی</FONT></SPAN></P> text/html 2009-04-14T11:44:40+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت خاطراتی کوتاه از امام خمینی (ره). (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/8 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ساعت قدم زدن دیر شد</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#009900><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ما جلسه ای خدمت ایشان داشتیم نشسته بودیم.بحث ما طول كشید زیاد صحبت كردیم ،وسط صحبت ،امام یك وقت به ساعت نگاه كردند ،فرمودند كه ساعت قدم زدن دیر شد.رأس ساعتی كه پزشكان به ایشان می گفتند باید قدم بزنید ایشان بلند می شدند و قدم می زدند. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به نقل از:آیت الله خامنه ای<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نظم حتی در زندان</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#009900><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خصوصیت جالبی كه امام داشتند این بود كه هم مواظب جنبه جسمی و هم جنبه روحی خود بودند.در جنبه جسمی خیلی مواظب حفظ صحت و سلامت خود بودند و آن فعالیتی را كه مناسب وضع مزاج و سن شان بود مراعات می كردند امام مقید بودند روزی یك ساعت دور حیاط منزل پیاده روی كنند .مرحوم حاج آقا مصطفی می گفتند آقا در این 24 ساعتی كه اكثر روز را در تك سلولی زندانی بودند ،در همان جا هم ،آن یك ساعت قدم زدن را ترك نكردند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به نقل از:آیت الله رضوانی<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چیزی بر اموال خود نیفزودند</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#009900><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ما در تمام طول عمر امام شاهد بودیم كه ایشان چیزی بر اموال خود نیفزودند.تنها ملك مختصری از پدر بزرگشان مانده بود كه مزروعی بود.در آمدی كه از همان زمین به دست می آمد ،خرج می كردند.&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به نقل از :آیت اللّه جعفر سبحانی</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بدهید به كسی كه استفاده كند</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#009900><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">امام هدایای عتیقه و نفیسی از قبیل قرآن خطی را كه به ایشان داده می شد می فرمودند بدهید به جایی كه بتوانند حفظ كنند.در یك مورد قرآن خطی گرانبهایی را فرمودند كه به كتابخانه آستان قدس رضوی فرستاده شود.ایشان كتابهایی را كه از سوی مؤسسه های انتشاراتی یا از سوی نویسندگان به محضرشان فرستاده می شد جز در چند مورد انگشت شمار كه كتابهای عرفانی جدیدالطبع بود(كه آنها را نزد خودشان نگاه می داشتند) در بقیه موارد بعد از ملاحظه اجمالی می فرمودند:((ببرید بدهید به كسی كه از آنها استفاده كند)).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به نقل از :حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt"></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-04-14T11:35:46+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت روایتى از رسول الله (ص) درباره قیامت (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/12 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #3300ff; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">روایتى از رسول الله (ص ) متضّمن اخبار از اوضاع</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #3300ff; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #3300ff; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">واحوال مردم در آخرالزمان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نظیر روایتى كه قمى آن را در تفسیر خود از پدرش از سلیمان بن مسلم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خشاب از عبد الله بن جریح مكى از عطاء بن ابى ریاح از عبد الله بن عباس نقل كرده كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گفت : با رسول خدا به زیارت حج رفتیم ، همان حجى كه بعد از آن رسول خدا (صلى الله</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">علیه و آله و صلم ) از دنیا رفت ، و یا به عبارت دیگر حجة الوداع - رسول خدا (صلى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">الله علیه و آله و صلم ) در كعبه را گرفت و سپس روى نازنین خود را به طرف ما كرد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فرمود: مى خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت ؟ و در آن روز سلمان رضى الله عنه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">از هر كس دیگر به آن جناب نزدیك تر بود، لذا او در پاسخ رسول خدا (صلى الله علیه و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آله و صلم ) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>عرضه داشت : بله یا رسول الله ، حضرت فرمود: یكى از علامتهاى قیامت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این است كه نماز ضایع میشود - یعنى از میان مسلمین مى رود و از شهوات پیروى میشود و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مردم به سوى هواها میل مى كنند، مال مقامى عظیم پیدا مى كند و مردم آن را تعظیم مى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كنند، دین به دنیا فروخته مى شود، در آن زمان است كه دل افراد با ایمان در جوفشان ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">براى منكرات بسیارى كه مى بینند و نمى توانند آن را تغییر دهند آب مى شود آن چنانكه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمك در آب حل میگردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سلمان با تعجب عرضه داشت : یا رسول الله : به راستى چنین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">روزى خواهد رسید؟ فرمود: آرى ، به آن خدائى كه جانم به دست او است ، اى سلمان در آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هنگام سرپرستى و ولایت مسلمانان را امراى جور به دست مى گیرند امرائى كه وزرائى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فاسق و سرشناسانى ستمگر و امنائى خائن دارند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سلمان پرسید: براستى چنین وضعى پیش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خواهد آمد یا رسول الله ؟ فرمود: آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این موقع منكر، معروف ، و معروف ، منكر میشود، خائن امین قلمداد میگردد و امین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خیانت میكند، دروغگو تصدیق میشود و راستگو تكذیب میگردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-04-14T11:28:52+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت شعر جنگ (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/10 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'">سفره عقد</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>عاقد دوباره گفت :&nbsp;وکیلم ؟&nbsp;...&nbsp;پدر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>ای کاش در جهان ره و رسم سفر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>گفتند :&nbsp;رفته گل ... نه گلی گم ... دلش&nbsp;گرفت <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>یعنی که از اجازه بابا خبر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>هجده بهار منتظرش بود و برنگشت <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>آن فصل های سرد که بی درد سر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>ای کاش نامه ای ،&nbsp;خبری ، عطر چفیه ای <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>رویای دخترانه او بیشتر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>عکس پدر ،&nbsp;مقابل آیینه&nbsp;، شمعدان <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>آن روز دور سفره به جز چشم تر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>عاقد دوباره گفت وکیلم ؟ ... دلش شکست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>یعنی به قاب عکس امیدی دگر نبود <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>او گفت با اجازه بابا ، بله&nbsp;&nbsp;بله <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>مردی که غیر خاطره ای مختصر نبود </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شاعر پروانه نجاتی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></P></SPAN></FONT> text/html 2009-04-14T11:14:33+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت زندگی نامه شهید آوینی (ماه فروردین) http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/7 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif"><STRONG>زندگی نامه شهید آوینی</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شهید سید مرتضی آوینی در شهریور سال 1326 در شهر ری متولد شد تحصیلات ابتدایی و</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">متوسطه‌ی خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند و سپس به عنوان</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانش‌جوی معماری وارد دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد او از کودکی با هنر</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">انس داشت؛ شعر می‌سرود داستان و مقاله می‌نوشت و نقاشی می‌کرد تحصیلات دانشگاهی‌اش</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">را نیز در رشته‌ای به انجام رساند که به طبع هنری او سازگار بود ولی بعد از پیروزی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">انقلاب اسلامی معماری را کنار گذاشت و به اقتضای ضرورت‌های انقلاب به فیلم‌سازی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پرداخت</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">"حقیر دارای فوق لیسانس معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا هستم اما کاری را که اکنون انجام می‌دهم نباید به تحصیلاتم مربوط دانست حقیر هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است بنده با یقین کامل می‌گویم که تخصص حقیقی در سایه‌ی تعهد اسلامی به دست می‌آید.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و لاغیر قبل از انقلاب بنده فیلم نمی‌ساخته‌ام اگرچه با سینما آشنایی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">داشته‌ام. اشتغال اساسی حقیر قبل از انقلاب در ادبیات بوده است... با شروع انقلاب</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تمام نوشته‌های خویش را -&nbsp; اعم از تراوشات فلسفی، داستان‌های کوتاه، اشعار و</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">... -&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که "حدیث نفس" باشد ننویسم</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و دیگر از "خودم" سخنی به میان نیاورم... سعی کردم که "خودم" را از میان بردارم تا</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هرچه هست خدا باشد، و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده‌ام. البته آن چه که</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">انسان می‌نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست همه‌ی هنرها این چنین هستند کسی هم که</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فیلم می‌سازد اثر تراوشات درونی خود اوست اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند،</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آن‌گاه این خداست که در آثار او جلوه‌گر می‌شود حقیر این چنین ادعایی ندارم ولی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سعیم بر این بوده است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">."</SPAN></P></SPAN> text/html 2009-03-25T09:11:14+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت سخنان بزرگان عالم!! http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>کلامی گرم در سرمای زمستان</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">کلامی گرم در سرمای زمستان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3>آن کسی که شخصیتی برای خود قائل نیست ، از شر او بر حذر باش. امام هادی(ع)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 1pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3>برای مسلمان سزاوار نیست که با شخص هرزه و احمق و دروغگو رفقاقت کند.امام صادق (ع)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 1pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3>مردم هرگز اصلاح نمی شوند ، جز با اصلاح شدن والیان و زمامداران. امام علی (ع)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 1pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3>بر مومن واجب است که گناهان مومن دیگر را تا هفتاد گناه کبیره بپوشاند. سفینه البحار<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 1pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">هرکه از مردم بیشتر تشکر کند خدا را بیشتر از همه تشکر کرده است. امام سجاد (ع)</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3>وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد ، وی را مبتلا سازد تا زاری او را بشنود. رسول خدا(ص)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-03-25T08:40:23+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت نگاهی گذرا بر برنامه هسته‌ای ایران http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/4 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">نگاهی گذرا بر برنامه هسته‌ای ایران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN class=mw-headline><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi">پیشینه</SPAN></B></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: #f8fcff; MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">استفاده از انرژی هسته‌ای در دوران سلطنت </SPAN><A title="محمدرضا شاه پهلوی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/مØ&shy;مدرضا_شاه_پهلوی"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">محمدرضا شاه پهلوی</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> مطرح شد و با ایجاد </SPAN><A title="سازمان انرژی اتمی ایران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_انرژی_اتمی_ایران"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">سازمان انرژی اتمی ایران</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> آغاز پروژه راکتور اتمی بوشهر و مشارکت مالی ایران در طرح‌های فناوری سوخت اتمی </SPAN><A title=فرانسه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرانسه"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">فرانسه</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> شروع شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: #f8fcff; MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=mw-headline><B><SPAN lang=FA style="mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi">نیروگاه اتمی بوشهر</SPAN></B></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: #f8fcff; MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">قرارداد ساخت نیروگاه اتمی </SPAN><A title=بوشهر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوشهر"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">بوشهر</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> در تاریخ </SPAN><A title=آذر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/آذر"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">آذر</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">/ </SPAN><A title=دی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/دی"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">دی</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> ۱۳۵۳ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">November</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><SPAN dir=rtl></SPAN>۱۹۷۴)منعقد و کار به وسیله شرکت آلمانی </SPAN><A title="کرافت ورک اونیون (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">کرافت ورک اونیون</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">KWU</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><SPAN dir=rtl></SPAN>) آغاز شد، محل ساخت آن در تاریخ اردیبهشت/خرداد ۱۳۵۴ (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">May </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><SPAN dir=rtl></SPAN>۱۹۷۵) در ۱۸ کیلومتری جنوب بندر بوشهر بین دو روستای </SPAN><A title=هلیله href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هلیله"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">هلیله</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> و بندرگاه انتخاب شده، در تاریخ </SPAN><A title=تیر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/تیر"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">تیر</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">/ </SPAN><A title=مرداد href="http://fa.wikipedia.org/wiki/مرداد"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">مرداد</SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"> ۱۳۵۴ (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">July</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><SPAN dir=rtl></SPAN> ۱۹۷۵) کار ساختمانی آن آغاز شد و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۵۵ (۱۹۷۶/۰۴/۰۷) قرارداد فی مابین به امضای نهایی رسید.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ قرار داد تکمیل و راه اندازی واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به صورت مشارکتی بین ایران و</SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><A title=روسیه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/روسیه"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">روسیه</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"> منعقد گردید و در مرداد ماه ۱۳۷۷ بار دیگر این قرار داد مورد بازبینی کلی قرار گرفت و ساخت نیروگاه به صورت کلید در دست به شرکت </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">Atom Stroy Export</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> روسی محول شد و قرار بود تا آغاز سال </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><A title="۲۰۰۰ (میلادی)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/Û²Û°Û°Û°_(میلادی)"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">۲۰۰۰</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"> به پایان برسد. این موعد نزدیک به ۸ سال است که به طور مداوم و به دلایل مختلف به تاخیر می‌افتد</SPAN> text/html 2009-03-25T08:29:46+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت سردار رهروان http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/5 <IMG alt="" hspace=0 src="http://www.mehrnews.ir/mehr_media/image/2006/02/181126_orig.jpg" align=baseline border=0> text/html 2009-03-25T08:28:56+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت کامپیوتر قسمت دوم http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/3 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 13.0pt">کامپیوتر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">فایروال</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><SPAN dir=ltr></SPAN> ( firewall ) </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">چیست؟<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">یک فایروال از شبکه شما در برابر ترافیک ناخواسته و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">همچنین نفوذ دیگران به کامپیوتر شما حفاظت می کند. توابع اولیه یک فایروال به این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">صورت هستند که اجازه می دهند ترافیک خوب عبور کند و ترافیک بد را مسدود می کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN>! </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">مهمترین قسمت یک فایروال ویژگی کنترل دستیابی آن است که بین ترافیک خوب و بد تمایز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">قائل می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">وقتی آن را نصب می کنید فایروال بین کامپیوتر شما و اینترنت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">قرار می گیرد. فایروال به شما اجازه می دهد صفحات وب را ببینید و به آنها دسترسی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">داشته باشید، فایل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> download </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">کنید، چت کنید و ... . در حالیکه مطمئن هستید افراد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">دیگری که در اینترنت مشغول هستند نمی توانند به کامپیوتر شما دست درازی کنند. بعضی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">از فایروالها نرم افزارهایی هستند که روی کامپیوتر اجرا می شوند اما فایروالهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">دیگر به صورت سخت افزاری ساخته شده اند و کل شبکه را از حمله مصون می کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-25T08:18:58+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت کامپیوتر http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/2 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 13.0pt"><FONT size=3>اسفند 1387</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 13.0pt">کامپیوتر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چند ترفند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Microsoft Powerpoint</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>چیدمان داخلی یک اسلاید <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'">سعی کنید اکثر تغییر و تحولات مورد نظر خود را از طریق روشهای کلی و استانداردی که </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">Powerpoint</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> ارائه می نماید انجام دهید. هر چیز در پاور پوینت در قاب مخصوص خود جای می گیرد. همین طوری نمی توان در یک اسلاید شروع به تایپ نمود. باید یک جعبه متنی داشته باشیم و در آن متن یا تیتر مورد نظر خود را بنویسیم. برای ارائه و نمایش مجموعه اسلایدهایتان بدون هول شدن </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">F5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> را بفشارید و برای رفتن از یک اسلاید به اسلاید بعدی کافی است یکبار ماوس را کلیک کنید و یا دکمه فلش سمت راست یا بالا را بفشارید. </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">F5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایش را از اولین اسلاید شروع می کند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ساختن اسلاید و پنهان کردن آن</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'">گزینه </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">Duplicate silde</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> منوی </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">Insert</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> از اسلاید جاری یک کپی دیگر درست می کند. ترفند کلیک راست روی آیکن اسلاید برای حذف یا پنهان کردن اسلایدها نیز بسیار</SPAN></FONT><SPAN dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'">کارآمد است. امتحانش کنید </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">Hidden</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> یا پنهان بودن یک اسلاید برای اسلایدهای توضیحی که به کمک </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Homa'">Hyperlink</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN dir=rtl></SPAN> به سراغشان می رویم.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"><FONT size=3><FONT size=2>ولی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نمی خواهیم در روال عادی نمایش دیده شوند و فقط در صورتی که رویشان کلیک کنیم نشان داده شوند کلی به کار می آید.</FONT> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P></SPAN></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Homa'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-03-25T08:14:02+01:00 rahrovanvelayat.mihanblog.com رهروان ولایت فناوری اتمی http://rahrovanvelayat.mihanblog.com/post/1 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 13.0pt"><FONT size=3>اسفند 1387</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 13.0pt">فناوری اتمی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Titr'">انرژی اتمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Titr'">و بمب اتمی</SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">بمب اتمی چگونه ساخته می‌شود؟ این سوالی است که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">امروز برای بیشتر ایرانی ها پرسشی شده است. در ابتدا به این پرسش پاسخی داده و سپس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">نگاهی به طرز کار رآکتور هسته‌ای می اندازیم. تمامی اشیاء و موجودات پیرامون ما از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">ذرات ریزی بنام اتم ویا ترکیبی از اتمها یعنی مولکول ها تشکیل شده است. اتمها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">ساختمانی شبیه به منظومه</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ٔ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"> شمسی دارند که در آنها خورشید هسته</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ٔ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"> اتم و الکترونها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">سیارات آن می باشند. هسته</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ٔ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"> اتم شامل چندین ذره است که از آن میان دو ذره <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">بحث مهم هستند. این دو ذره پروتن ها و نوترون ها می باشند. پروتن ها دارای بار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">الکتریکی مثبت و نوترون ها دارای بار الکتریکی خنثی هستند. بار الکتریکی الکترونها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">منفی است. از میان تمامی اتمها تنها هیدروژن است که نوترون ندارد. هسته</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ٔ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"> هیدروژن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تنها یک پروتن دارد.<o:p></o:p></SPAN></P>